Voorwaarden en Privacy

Algemene voorwaarden Parmentier Advocaten

Zie hieronder voor onze privacyverklaring!

Algemeen

 1. Parmentier Advocaten is een onderneming met meerdere advocaten en juristen die onder dezelfde naam opereren.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere door Parmentier Advocaten aanvaarde opdracht, inclusief eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
 3. De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van de Parmentier Advocaten, maar ook ten behoeve van haar partners en alle andere personen die voor Parmentier Advocaten werkzaam zijn en alle derden die bij de uitvoering door Parmentier Advocaten van enige opdracht zijn ingeschakeld.

Opdracht

 1. Alle opdrachten van de opdrachtgever worden geacht te zijn verstrekt aan, aanvaard door en uitgevoerd door Parmentier Advocaten. Dit geldt ook indien de cliënt een opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon. De werking van de artikelen 7:404, 7:407, lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Parmentier Advocaten spant zich in de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. Er is sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. De cliënt is gehouden alle informatie, feiten en omstandigheden en relevante stukken die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en volledig aan Parmentier Advocaten. De uitvoering van de verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Er kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden door derden geen (vorderings-)rechten worden ontleend.
 3. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Parmentier Advocaten is het de cliënt niet toegestaan de door de advocaat geproduceerde adviezen, contracten of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet door of met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren, of te verspreiden in welke vorm dan ook.
 4. Parmentier Advocaten kan voor de uitvoering van de opdracht derden inschakelen. Bij het selecteren en het inschakelen van een derde zal de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Iedere aansprakelijkheid van Parmentier Advocaten voor tekortkomingen van deze derden is uitgesloten. Indien derden de toepasselijkheid van algemene voorwaarden bedingen waarbij bijvoorbeeld hun aansprakelijkheid is beperkt, dan worden deze algemene voorwaarden mede namens de opdrachtgever aanvaard. De voorwaarden gelden dan ook voor de opdrachtgever jegens Parmentier Advocaten, alsmede jegens de ingeschakelde derde.

Honorarium en kosten

 1. Het honorarium wordt berekend op basis van een overeengekomen uurtarief vermenigvuldigd met het aantal bestede uren. Dit bedrag wordt vermeerderd met BTW en 6.0% voor kantoorkosten. Indien ten behoeve van de opdrachtgever kosten moeten worden gemaakt, waaronder belaste of onbelaste verschotten, worden deze separaat in rekening gebracht.
 2. Bij aanvaarding en eventueel tijdens de uitvoering van de opdracht kan van de opdrachtgever een voorschot worden verlangd op de kosten en/of het honorarium, welk voorschot in depot kan worden gehouden ter verrekening met de einddeclaratie, terwijl hierover nimmer rente verschuldigd zal worden. Naast dit voorschot wordt (in principe maandelijks) het honorarium, vermeerderd met de kantoorkosten, eventuele overige kosten en BTW gedeclareerd.
 3. De declaratie dient binnen 14 dagen te worden betaald, bij gebreke waarvan de opdrachtgever automatisch in verzuim is. Na het verstrijken van de genoemde betalingstermijn is de opdrachtgever een vergoeding verschuldigd wegens debiteurverzuim van 1,5% per maand.
 4. Indien tijdige betaling uitblijft, is Parmentier Advocaten gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten. Parmentier Advocaten is nimmer aansprakelijk voor schade, materieel of immaterieel, die als gevolg hiervan ontstaat.
 5. Opdrachtgevers met een financiële draagkracht onder de grenzen die ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand zijn vastgesteld, kunnen via de Raad voor Rechtsbijstand (“RvR”) aanspraak maken op gefinancierde rechtsbijstand, tenzij met de advocaat andere afspraken zijn gemaakt. Indien de RvR de toevoeging achteraf intrekt of is afgesproken niet op toevoeging te werken, is het volledige honorarium verschuldigd. Over de door de RvR vastgestelde hoogte van de eigen bijdrage, afwijzing en intrekking van de toevoeging dient de opdrachtgever zelf het initiatief te nemen om bezwaar bij de RvR in te dienen.

Derdengelden

 1. Stichting Derdengelden Parmentier Advocaten (De Stichting; KvK-nummer 34254383) kan gelden ontvangen en beheren die bestemd zijn voor cliënten of enige andere derde verbonden aan een dossier of cliënt. Zo er al over gelden rente zou kunnen worden ontvangen, zullen deze dienen ter compensatie van de kosten van de Stichting. Over ontvangen derdengelden zal onder geen enkele omstandigheid rente worden vergoed over bedragen die op de rekening zijn ontvangen.
 2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft opdrachtgever nadrukkelijk opdracht aan de Stichting en stemt opdrachtgever nadrukkelijk in met de opdracht aan de Stichting om de voor opdrachtgever ontvangen en hem toekomende gelden eerst aan te wenden om eventuele openstaande facturen van de uitvoerend advocaat te voldoen.

Aansprakelijkheid

 1. Indien als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Parmentier Advocaten onverhoopt schade mocht ontstaan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval zal worden uitbetaald door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het onder die verzekering toepasselijke eigen risico. Op verzoek kan inzage in de polis worden verleend. Mocht, om welke reden dan ook, krachtens deze verzekering geen uitkering plaatsvinden, dan blijft iedere aansprakelijkheid beperkt tot het voor de specifieke (deel)opdracht gedeclareerde honorarium.
 2. Indien een handelen of nalaten dat aanleiding zou kunnen geven tot aansprakelijkheid niet binnen een jaar na constatering ervan aan Parmentier Advocaten is gemeld, dan leidt dit tot verval van recht. Parmentier Advocaten kan alsdan niet meer aansprakelijk worden gehouden voor schade.
 3. Parmentier Advocaten is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en omzetschade.

Klachten- en Geschillen

 1. Parmentier Advocaten heeft een klachtenregeling die de interne klachtenprocedure beschrijft. Deze ligt ter inzage op het kantoor en kan desgevraagd worden toegezonden.

Recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Parmentier Advocaten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland te Haarlem.

Kantoorbrochure[1] klachtenregeling

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Deze brochure geeft uitleg wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. U kunt zich daarvoor echter ook wenden tot mr. B. Parmentier.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht ons overleg onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Orde van Advocaten van het Arrondissement Noord-West-Holland. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan ons kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

De lokale deken zal eerst ten behoeve van de tuchtprocedure een vooronderzoek instellen en kijken of de klacht onderling is op te lossen.

Als de klacht onderling niet wordt opgelost of de klager is het niet eens met de conclusies van het vooronderzoek door de deken, dan kan klager eisen dat de klacht wordt doorgezet naar de raad van discipline. De deken is dan verplicht de klacht door te sturen naar de tuchtrechter. De klager moet dan wel griffierechten betalen.

Rechterlijke macht

Als cliënt en advocaat er niet uitkomen, dan wordt de kwestie een geschil. In dat geval kan het geschil aan een onafhankelijke instantie worden voorgelegd. Op grond van de Advocatenwet is dit de civiele rechter of een procedure van bindend advies of arbitrage. In dit geval zal een zaak, ook over een niet betaalde factuur, worden voorgelegd aan de civiele rechter van de rechtbank Haarlem.

De rechtbank [2] behandelt de zaak

Een geschil kunt u voorleggen aan de (kanton)rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.

 

Adressen

Kantoorklachtenfunctionaris Parmentier Advocaten

mr. B. Parmentier  (parmentier@parmentieradvocaten.nl)
Zenegroenkade 5-b te (2015 KV) Haarlem
tel. 023 – 531 3111


[1] vertalingen van de kantoorbrochure zijn op te vragen via helpdesk@advocatenorde.nl

[2] het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van deze procedure is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van geschillen en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet

 

Privacyverklaring

Bescherming van uw privacy is voor Parmentier Advocaten zeer belangrijk. U moet er op kunnen vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens zorgvuldig behandelen, en dat wij op correcte wijze invulling geven aan de geheimhoudingsverplichting zoals deze van toepassing is op de advocatuur. Met deze privacyverklaring vertellen wij u hier meer over, en geven wij uitvoering aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieverplichting.

 

Doeleinden verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • het innen van declaraties
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitaties), uitvoering arbeidsovereenkomsten

Categorieën van persoonsgegevens

Parmentier Advocaten verwerkt in het kader van de hierboven omschreven doeleinden de volgende (categorieën) persoonsgegevens:

–              Contactgegevens

–              Financiële gegevens

–              BSN

–              Medische gegevens

–              Strafrechtelijke gegevens

–              Overige dossiergegevens (zeer divers, afhankelijk van aard dossier)

–              HR-gegevens over arbeidsverleden, opleiding, functioneren, verzuim en re-integratie

 

Deze persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, omdat deze in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, of omdat deze door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt.

 

Grondslagen

Parmentier Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de volgende grondslagen (als bedoeld in artikel 6 van de AVG):

–              wettelijke verplichting

–              uitvoering van een overeenkomst

–              verkregen toestemming van betrokkene(n)

–              gerechtvaardigd belang

 

Delen van gegevens met anderen

Parmentier Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Parmentier Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij. Daarnaast kan Parmentier Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 

Met de derde partij die namens en in opdracht van Parmentier Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Parmentier Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, rechtbank of andere rechtsprekende organisatie, deurwaarder, of een ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

 

Beveiligingsmaatregelen

Parmentier Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval wij gebruik maken van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier of een cloud systeem, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst goede afspraken maken over de beveiliging van persoonsgegevens.

 

Bewaartermijnen

Parmentier Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist. Dit betekent ook dat wij na de gestelde termijn niet meer over uw gegevens of dossier kunnen beschikken.

 

Uw rechten

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen een maand na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Parmentier Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan ons kantoor of aan info@parmentieradvocaten.nl.

 

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Wij verzoeken u om dat niet via e-mail te doen. Parmentier Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

 

Gebruiksgegevens

Parmentier Advocaten houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door ons verkocht aan derden.

 

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Parmentier Advocaten te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van [naam advocatenkantoor] op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

 

Onze website maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Parmentier Advocaten geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecom-post/internet/privacy/uitleg-cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

 

Tot slot

Parmentier Advocaten kan de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen.

Deze privacyverklaring is vastgesteld op 22 mei 2018.