We delen onze verhalen.

Elke zaak is een verhaal
Hier vindt u waar we de laatste tijd mee bezig zijn:

May 18

Intellectueel eigendomsrecht: het auteursrecht in het kort

Bescherming van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst Indien u iets origineels hebt gemaakt, is het uiteraard niet gewenst dat iemand anders zich voordoet als maker van dat werk. Daarom is dan ook het auteursrecht in het leven geroepen. Het auteursrecht is verankerd in de Auteurswet. Meer specifiek zegt artikel 1 van de Auteurswet dat het auteursrecht het uitsluitend recht van de maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst of van dienst rechtverkrijgenden is om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen bij wet gesteld. Hieronder zal nader worden toegelicht wat deze bepaling precies inhoudt.… lees meer

September 17

Koerswijziging van de Hoge Raad bij landjepik van gemeenten

‘Het recht dient zich op den duur bij de feiten aan te sluiten’, zo luidt de parlementaire geschiedenis bij artikel 3:105 BW, hèt artikel aangaande de verkrijging van eigendom door bevrijdende verjaring. Eigendomsverkrijging door verjaring kan enkel door een ‘bezitter’ van een goed, niet door een ‘houder’ van het goed (bijvoorbeeld een huurder). De rechtszekerheid die de wetgever met artikel 3:105 BW heeft beoogd, is met zijn arrest van 24 februari 2017 door de Hoge Raad op losse schroeven gezet. In dit arrest is door de Hoge Raad namelijk bepaald dat de oorspronkelijke eigenaar, mits aan alle vereisten van artikel 6:162 BW is voldaan, de verjaringsverkrijger, de occupant of opvolger daarvan, na voltooiing van de verjaringstermijn ex artikel 3:105 BW kan aanspreken tot schadevergoeding in natura. Het in bezit nemen van grond, wetende dat een ander daarvan eigenaar is, is immers onrechtmatig.… lees meer

February 16

De Bouwstop

Cliënt is kunstenares die als architect een voormalige school heeft omgebouwd tot woonhuizen en aldaar zelf op het complex een woning bewoont. Ten behoeve van het in stand houden van de architectonische uitstraling heeft cliënte indertijd een Vereniging opgericht waarvan alle eigenaars lid zijn. De bestemming staat aan- en opbouw toe en enige woningen zijn ook uitgebouwd. Cliënte wil op de woning een opbouw realiseren, maar ondervindt daarbij veel weerstand van de buren. De door haar zelf opgerichte vereniging keert zich tegen haar. Tegen diverse bouwaanvragen is bezwaar gemaakt, echter, in beroep is door de bestuursrechter van de rechtbank Noord-Holland uiteindelijk bepaald dat de laatste aanvraag, waarvan het ontwerp volledig binnen het bestemmingsplan valt, moet worden gehonoreerd (dit vonnis wordt geciteerd in het civiele vonnis). Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep ingesteld, waarmee de bestuursrechtelijke procedure is afgerond met een onherroepelijke vergunning. Cliënte begint, mede op ons advies, direct met de opbouw.… lees meer

February 16

Verschoningsrecht in Civiele zaken

Het is iedereen wel bekend dat je in strafzaken een verschoningsrecht hebt: Als je verdachte bent hoef je geen verklaring af te leggen. Hoe zit dat nu in civiele zaken? Wat zijn je rechten als je als getuige wordt opgeroepen in een zaak bij de burgerlijke rechter. Moet je dan verschijnen? En ben je verplicht een verklaring af te leggen?… lees meer

June 15

Speelgoedgeweertje met ernstige gevolgen

Er is een reden voor het beschermen van rechten van verdachten. Dit is een zaak waarbij de betrokkenen nimmer hadden verwacht dat zij in een strafzaak betrokken zouden kunnen raken. Niet alleen is hun woning betreden zonder hun toestemming, ze zijn op diverse manieren direct geraakt in hun persoonlijke levenssfeer. Het verhaal gaat over de heer Bremer en een speelgoedgeweertje dat hij in zijn jeugd van zijn vader heeft gekregen. De hierna genoemde namen zijn fictief.… lees meer

February 14

Bank verplicht coulant bij huizen onder water

We leven momenteel in economisch barre tijden. De huizenmarkt zit vast en woningen worden zelfs onder hun waarde niet meer verkocht. Als gevolg hiervan is het lastig om de waarde van woningen te bepalen. Zeker executiewaardes zijn nauwelijks reëel vast te stellen, omdat er geen vraag is en de verkoopprijs bij executie vaak nog veel lager uitkomt dat de getaxeerde executiewaarde.… lees meer

LATEN WE PRATEN

  • HOE KUNNEN WE U HELPEN?
    Volgende
  • VERTEL ONS OVER JEZELF
    Terug